ma-maison-sklenik-2

  • Obecná ustanovení

Právní vztahy založené uzavřením smlouvy o koupi zboží nabízeného internetovým obchodem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku o uzavírání smluv za použití prostředků komunikace na dálku. Tímto prostředkem je v případě našeho internetového obchodu elektronická pošta.

  • Identifikace zboží a cena

Každé jednotlivé zboží nabízené v našem internetovém obchodě je náležitě identifikováno a je popsáno názvem, který se však nemusí nutně shodovat s oficiálním názvem výrobce. U každého zboží je dále uvedena cena a jeho hlavní charakteristika.

 

 

venkov

  • Objednávka

Smlouva o koupi zboží nabízeného v našem internetovém obchodě je uzavřena okamžikem obdržení řádně vyplněné objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje souhlas s těmito obchodními podmínkami.

Po obdržení řádně vyplněné objednávky bude na Vaši e-mailovou adresu automaticky zasláno potvrzení o přijetí objednávky.

Prodávající je v některých případech (množství zboží, výše ceny atd.) oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky a žádat o zaslání zálohy na svůj účet. Odmítne-li kupující objednávku autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že kupujícím jsou v objednávce zadány neúplné údaje nebo údaje neodpovídající skutečnosti, dále v případě, že objednané zboží se již nevyrábí a dále bez udání důvodu.

V případě stornování objednávky kupujícím je tento povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou tímto jednáním. Prodávající uplatní právo na úhradu škody zejména v případě, že v souvislosti se zajištěním nebo odesláním zboží již došlo k vynaložení prokazatelných nákladů.


  • Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodů do 14 ti dnů od převzetí zboží, které mu bylo zasláno. Zboží, které bude kupující vracet nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně vysaček.) a s originálním dokladem o koupi, ke zboží dodejte lístek s vaším číslem účtu. Pokud je vrácena kompletně celá zásilka, vracíme i poštovné , pokud není zboží vráceno do 14 ti dnů od převzetí, platbu za poštovné nevracíme. Zboží zasílejte na naši adresu uvedenou na e-shopu

Při splnění výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží  zašleme  převodem na Váš účet ( složenkou na adresu neposíláme, pokud by zákazník trval na vrácení peněz složenkou na adresu,odečítáme od vrácené částky 35,-Kč) a to nejpozději do 30ti pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.  V případě nedodání kompletního zboží se termín vrácení peněz posouvá do doby plnohodnotného dodání zboží.

  • Záruka a reklamace

Záruční doba začíná běžet dnem předání zboží kupujícímu.

Záruka na spotřební zboží je 24 měsíců a řídí se příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu , nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží.

Záruka se nevztahuje zejména na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, na vady vzniklé neodbornou manipulací nebo uskladněním. Dále se záruka nevztahuje na vady vzniklé užíváním výrobku v rozporu s návodem nebo zanedbanou údržbou.

Vyskytne-li se na Vašem zboží vada, která spadá do záruky, spojte se prosím s námi e-mailem nebo telefonicky. V závislosti na druhu závady Vás budeme informovat o dalším postupu řešení reklamace.